top of page

Prohlášení správce o zpracování osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

I. Správce osobních údajů (dále jen „správce“)

Správce osobních údajů je Ideacollective, s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Slatina, Brno, Česká republika, IČO: 01416880. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailové adresy: blazek@ideacollective.cz nebo poštou na adrese Tuřanka 1519/115a, 627 00 Slatina, Brno. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Ideacollective s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, a to zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a dále v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

 

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem, plnění zákonných povinností Správce, účetní evidence Správce, plnění zákonných povinností Správce a ochrany oprávněných zájmů Správce.

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu, v jakém je subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s odběrem newsletteru, elektronickou komunikací na zveřejněné emailové adresy a statistické sledování návštěvnosti.

III. Zdroj osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme jsou získány přímo od subjektů údajů v rámci registrace na našich webových stránkách, prostřednictvím sociálních sítí a elektronické komunikace. Při návštěvě našich webových stránek nejsou žádné osobní údaje shromažďovány automaticky a neprovádíme žádné profilování.

Cookies

Při návštěvě našich webových stránek však automaticky shromažďujeme neosobní informace uvedené v souborech cookies prohlížeče. Cookies jsou malé textové soubory, které webová stránka umístí do cookie souboru webového prohlížeče. Když se vrátíte na náš web, prohlížeč pošle cookie zpět na server a ten získá všechny informace, které si ve Vašem prohlížeči uložil, jako je heslo nebo přihlašovací jméno. Soubory cookies dnes používá naprostá většina webových stránek.

 

Cookies můžete kdykoliv zablokovat, omezit nebo vymazat přímo ve Vašem prohlížeči. Pokud nevíte jak, použijte prosím nápovědu k Vašemu prohlížeči.

IV. Jaké osobní údaje shromažďujeme

Při registraci odběru newsletteru zpracováváme

 1. e-mailovou adresu

 2. IP adresu

Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Zasílání newsletteru je zajišťováno naší společností, obchodní sdělení rozesíláme na základě Vašeho přihlášení k odběru. Ukončení odběru je možné pomocí odkazu „Přestat odebírat“, který je součástí každého zaslaného newsletteru.

 

Při komunikaci prostřednictvím e-mailu zpracováváme tyto údaje:

 1. jméno nebo přezdívku

 2. e-mailovou adresu

 3. další případné osobní údaje, které dobrovolně vyplníte v textu vaší zprávy

Zpracování osobních údajů získaných e-mailovou komunikací umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení – váš souhlas.

 

V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou zpracovávány pouze k uvedenému účelu. Vaše osobní údaje jsou technicky i procesně zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jakož i k jinému zneužití. Všechny údaje poskytnuté při registraci zákazníka jsou uloženy v zakódované podobě pomocí současných bezpečnostních standardů.

VI. Kategorie zpracovatelů a příjemců osobních údajů

Zpracovatelem osobních údajů naším webovým portálem není žádná externí společnost. Informace o tom, jak používáte náš web, sdílíme prostřednictvím Google analytics a Google Adwords se společností Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Společnost se přihlásila k Privacy Shield. Google je správcem i zpracovatelem.

VII. Jak dlouho Vaše osobní údaje udržujeme

V případě osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění smlouvy Správce zpracovává osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu dalších 10 let, a to s ohledem na délku promlčecí lhůty u náhrady škody či jiné újmy. V případě zpracování osobních údajů za účelem splnění právní či jiné povinnosti zpracovává Správce osobní údaje po dobu stanovenou právními předpisy. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smluvního vztahu archivovány i smlouvy uzavřené se subjekty údajů. V případě osobních údajů zpracovávaných na základě souhlasu subjektu údajů Správce zpracovává osobní údaje po dobu 5 let, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů odvolán. Tím není dotčena povinnost Správce zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Poté uplynutí nezbytně nutné doby jsou osobní údaje vymazány nebo anonymizovány.

 

VIII. Práva subjektů údajů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte zejména právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

 • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit,

 • požadovat po nás výmaz Vašich osobních údajů,

 • kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,

 • vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů.

Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí, nebo je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na Správce s žádostí o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů na emailové adrese posta@uoou.cz nebo tel. čísle: 234 665 111.

IX. Závěrečná ustanovení

 

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Správcem a subjektem údajů jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

 

Tyto zásady o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti 26. 08. 2022.

bottom of page